top of page

מילון מונחים

דיסגרפיה

דיסגרפיה - לקות חמורה בכתיבה המתייחסת להיבט המוטורי - קושי משמעותי בעיצוב האותיות, או להיבט התוכן - קושי משמעותי בהבעה בכתב או באיות. 


דיסלקציה - לקות חמורה בקריאה.


דיסקלקוליה - לקות חמורה בחשבון בגינה תלמיד אינו מצליח לרכוש את בסיסי החשבון - ספירה, תפיסת כמות או חישובים בסיסיים.


הפרעות קשב - הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) היא הפרעה נוירולוגית כרונית בדרגות חומרה שונות, בעלת היבטים התנהגותיים, שיש לה רקע תורשתי. זוהי ההפרעה ההתנהגותית הנפוצה ביותר בילדות, ומופיעה בשכיחות של 4%-18% בגילאי ביה"ס. היא מתחילה בגיל מוקדם ואינה נעלמת עם הגיל.
המהדורה החמישית של ה-DSM מגדירה שלושה סוגים של הפרעות קשב: הטיפוס הלא קשוב (I/ADHD); הטיפוס ההיפראקטיבי/אימפולסיבי (ADHD/HI); הטיפוס המשולב (ADHD/COM).

 

התאמות במבחנים - קיימות כיום שלוש רמות של התאמות בדרכי הבחנות במסגרות החינוך של משרד החינוך: התאמות ברמה 1 שאינן פוגעות במהות הנמדדת על ידי הבחינה (כדוגמת תוספת זמן), התאמות ברמה 2 שעלולות לפגוע באופן חלקי במהות הנמדדת על ידי הבחינה ומתייחסות בעיקר לשינויים בתנאי הבחינה אך לא בתוכנה (כדוגמת הקראת שאלון המבחן) והתאמות ברמה 3 שמשנות את המהות הנמדדת על ידי הבחינה ומתייחסות
לשינויים הן בתנאי הבחינה והן בתוכנה (כדוגמת מבחנים בעל פה, או מבחנים מותאמים). 
קישור לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך.

לקות למידה - לקות התפתחותית שמקשה על הלומד לרכוש את מיומנויות היסוד בהתאם למצופה מגילו. לקות למידה פוגעת באחת משלוש מיומנויות היסוד: קריאה, כתיבה או חשבון.


מאבחן לקויות למידה - או בשמו הנפוץ "מאבחן דידקטי" הוא מומחה ללקויות למידה (בעל תואר שני בתחום) שעבר הכשרה מוכרת בהערכת יכולותיו וקשייו של מאובחן (תלמיד או סטודנט).  


מבחן האינטליגנציה בנוי מארבעה תחומים - 
1. הבנה מילולית - אינדקס הבודק את היכולות בתחום השפה והידע הנרכש.
2. היסק תפיסתי - אינדקס הבודק יכולות חשיבה בלתי מילולית ונשענות על התפיסה החזותית.
3. זכרון עבודה - היכולת לזכור מידע לטווח קצר.
4. מהירות עיבוד - אינדקס הבודק את קצב העבודה במשימות פשוטות על-פי חוק נתון תוך התעלמות ממסיחים.  


מיומנויות הלמידה הבסיסיות  - קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, הבעה בעל-פה ובכתב וחשבון.


קשיי למידה - קשיים שיכולים לבוא לידי ביטוי בקריאה, הבנת הנקרא, או חשבון והם יכולים להופיע בכל אחד ממקצועות הלימוד בבית הספר. קשיים אלה לא נגרמים בהכרח כתוצאה מלקות למידה.


תחומי קושי שונים - אבחון משולב עשוי לגלות קשיים בתחומים השפתי, הלימודי, הקשבי, הרגשי והחברתי.


תפקודים ניהוליים - מערכת המאגדת מספר תהליכים קוגניטיביים גבוהים המאפשרת לאדם להשפיע על תגובות מכוונות מטרה, החל מיזימה, דרך תכנון וביצוע ועד לבקרה בעת ולאחר מעשה. התפקודים הניהוליים נחוצים במיוחד במצבים יומיומיים חדשים או מורכבים, בהם לא קיימת סכימת פעולה ידועה מראש, ויש צורך ליצור תגובה חדשה לשם השגת המטרה. התפקודים הניהוליים מעורבים בביצוע פעולות מורכבות כדוגמת פתרון בעיות, התאמת התנהגות לאור מידע חדש וביצוע רצף פעילויות מורכבות.

דיסלקציה
דיסקלקוליה
הפרעות קשב
לקות למידה
התאמות במבחנים
מאבחן לקויות
מיומנויות הלמידה
מבחן האינטילגנציה
תחומי קושי
קשיי הלמידה
תפקודים ניהוליים
bottom of page