top of page

אבחונים

אבחונים דידקטיים

האבחון הדידקטי ממפה את מיומנויות הלמידה הבסיסיות של הלומד, במטרה לאתר קשיי למידה שונים או לקויות למידה, לצד יכולות הלמידה התקינות.

האבחון הדידקטי במכון טלי כולל בדיקה מעמיקה של תפקודי השפה השונים, תפקודי התפיסה והזיכרון, וכן תצפית מקיפה על תפקודי הקשב והניהול. נבדקות מיומנויות הלמידה השונות והחל מכיתה ז' נבדק גם התפקוד באנגלית.

מטרתו הראשונית של האבחון היא לזהות את יכולותיו של המאובחן, לצד קשייו ומקורותיהם.

המטרה השנייה היא למצוא את דרכי הטיפול היעילות ביותר שתעזורנה לו למצות את יכולות החשיבה והלימוד, באמצעות הישענות על נקודות החוזק וחיזוק תחומי הקושי. כלומר, תוצאות האבחון הדידקטי הן הבסיס לבניית תכנית לימודית/טיפולית עבור הלומד.   

אבחונים פסיכולוגיים/רגשיים

האבחון הפסיכולוגי כולל סוללה של מבחנים שנועדו להעריך את תפקודיו הקוגניטיביים והרגשיים של המאובחן והשפעתם על תפקודו האקדמי:

מבחן האינטליגנציה בודק כישורים אינטלקטואליים ומניב ציון אינטליגנציה כללי, המאפשר התבוננות על תפקודו של המאובחן בארבעה תחומים שונים.

ההערכה הרגשית נעשית באמצעות המידע שנאסף אודות המאובחן, מבחנים ספציפיים ותצפית על תפקודו במהלך האבחון. הערכה זו מתייחסת לדימוי העצמי, לתכנים המעסיקים את המאובחן, לדרך ההתמודדות שלו עם אתגרים בחייו ולכישוריו הבינאישיים והחברתיים.

האבחון הפסיכולוגי נותן תמונה כללית המסייעת למאובחן ולהוריו להבין טוב יותר את תחומי החוזק והחולשה שלו, את השפעתם על יכולת הלמידה, ומאפשרת בנייה של תכנית טיפול מיטבית.

  • האבחון הפסיכולוגי נערך על ידי פסיכולוג מומחה (לרוב פסיכולוג חינוכי).

אבחונים פסיכו-דידקטיים

אבחונים משולבים ומקיפים הכוללים הן היבטים דידקטיים והן היבטים פסיכולוגיים.

האבחון המשולב מאפשר ללמוד על הקשרים המורכבים בין תחומי הקושי השונים של התלמיד, ולבצע אבחנה מבדלת של הסיבות לקשיים בתפקוד. האבחון מאפשר בניית תוכנית התערבות כוללנית בתחומי הקושי השונים ומתן המלצות להתאמות במבחנים.

תהליך האבחון 

ייחודו ואיכותו של תהליך האבחון במכון טלי נעוצים בעובדה שהאבחון נערך במשולב על ידי הפסיכולוג החינוכי, ומאבחנת לקויות הלמידה, שכל אחד מהם מומחה בתחומו. שני המאבחנים נמצאים בקשר עם ההורים מתחילת תהליך האבחון ועד סופו, וכותבים את דוח האבחון במשותף.

בשלב ההיכרות נערכת פגישה משותפת של ההורים עם שני המאבחנים, על מנת לבחון לעומק את סיבת הפנייה ואת קשייו של התלמיד בהקשרים השונים של חייו.

שלב האבחון נפרש לרוב על פני שישה מפגשים בני כשעה וחצי כל אחד, שניים מהם לצורך האבחון הפסיכולוגי וכארבעה לצורך האבחון הדידקטי. האבחון מותאם לצרכיו, לקצב עבודתו וליכולות הקשב של כל מאובחן ולכן כמות המפגשים עשויה להשתנות בהתאם.

את פגישת הסיכום מקיימים שני המאבחנים במשותף עם ההורים. בפגישה זו מפורטים ממצאי האבחון, ניתנות המלצות להמשך בירור או טיפול, ובמידת הצורך ניתנות גם המלצות להתאמות במבחנים. בסיום הפגישה מקבלים ההורים לידיהם דוח משולב ומקיף, הנותן תמונה מלאה של תפקוד הילד בתחומי החיים השונים.

  • דוח אבחון לתלמיד בית הספר היסודי תקף ל-5 שנים.

  • דוח אבחון לתלמיד חטיבת הביניים או התיכון תקף ל-6 שנים.

bottom of page